site builder

 
GEN VE HÜCRE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Gen ve Hücre Tedavisi Doktora Programı (İngilizce)

Programa; Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakülteleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen Fakültesi ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları, Mühendislik, Fen, Ziraat, Doğa Bilimleri, Su Ürünleri, Tarım Bilimleri ve Yaşam Bilimleri alanlarında yüksek lisans mezunları ile Anabilim Dalı Koordinatörlüğü tarafından uygun görülecek olan diğer yüksek lisans mezunları kabul edilecektir.

Ulusal kredi; En az 21 kredi, 7 adet ders, 1 seminer, uzmanlık alan dersi, danışmanlık, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, danışmanlık ve tez çalışması başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.
AKTS; En az 120 kredilik ders + 120 kredilik tez çalışması olmak üzere 240 krediden ve uzmanlık alan dersi, danışmanlık, yeterlik sınavı ile tez çalışmasından oluşur. Ayrıca, öğrenci tez savunma sınavına kadar “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” ile “Gelişim ve Öğrenme” derslerini kredisiz olarak almak ve başarmak zorundadır. 

Alan Koordinatörü : Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Program Koordinatörü : Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Prof. Dr. Nuray ERİN
Prof. Dr. Ahter Dilşad ŞANLIOĞLU
Prof. Dr. Mutay ASLAN
Prof. Dr. Sadi KÖKSOY
Prof. Dr. Semir ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mehmet İNAN
Prof. Dr. Sadi ÖZDEM
Prof. Dr. Haluk Barbaros ORAL
Prof. Dr. Tunç AKKOÇ
Prof. Dr. Halit CANATAN
Prof. Dr. Aylin Fidan KORCUM ŞAHİN
Prof. Dr. Devrim GÖZÜAÇIK
Prof. Dr. Zeliha Günnur DİKMEN
Doç. Dr. Mehmet BÜLBÜL
Doç. Dr. Başak ÇELTİKÇİ
Doç. Dr. Bahri KARAÇAY
Doç. Dr. Saffet ÖZTÜRK
Doç. Dr. Soner DOĞAN
Doç. Dr. Atıl BİŞGİN
Doç. Dr. Ercüment DİRİCE
Doç. Dr. Azize Yasemin GÖKSU EROL
Doç. Dr. Serdar CEYLANER
Dr. Öğr. Üyesi Hande KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Ersin AKINCI
Dr. Öğr. Üyesi Devrim DEMİR DORA
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan GÜLKESEN
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Güvenç TUNA
Dr. Öğr. Üyesi Sevim KAHRAMAN DİRİCE
 

 

1.YARIYIL (GÜZ)

 

ZORUNLU DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

7901

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

7903

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

SĞE

7905

İleri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik

(Scientific Research and Ethics)

3

0

3

6

 

SEÇMELİ DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

GHT

7001

Temel Kök Hücre Biyolojisi

(Essentials of Stem Cells)

3

0

3

7

GHT

7003

Gen Transfer Sistemleri ve Terapötik Stratejiler

(Gene Delivery Systems and Therapeutic Strategies)

3

0

3

7

GHT

7005

Farmasötik Biyoteknoloji

(Pharmaceutical Biotechnology)

3

0

3

7

GHT

7007

Hücre Sinyalizasyonu

(Cell Signaling)

3

0

3

7

GHT

7009

İnfertiliteye Klinik Yaklaşım ve Yardımcı Üreme Teknikleri

(Clinical Approach to Infertility and Assisted Reproductive Techniques)

3

0

3

7

GHT

7011

Akademik Yaşamda Başarı için Gerekli Beceriler

(Survival Skills in Academia)

2

0

2

4

GHT

7013

Tıbbi Fizyolojiye Giriş

(Introduction to Medical Physiology)

3

0

3

7

GHT

7015

Sinyal İletimi

(Signal Transduction)

3

0

3

7

GHT

7017

Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları

(Structure and Functions of Biomolecules)

3

0

3

7

GHT

7019

Kanser Genetiği

(Cancer Genetics)

3

0

3

7

GHT

7021

Genetik Mühendisliğinin Temelleri

(Principles of Genetic Engineering)

3

0

3

7

GHT

7023

 

Biyoinformatik Uygulamaları I

(Applications of Bioinformatics – I)

3

2

4

6

GHT

7025

Tıbbi Genetik Prensipleri

(Principles of Medical Genetics)

3

0

3

7

GHT

7027

Makale Değerlendirme Saati

(Journal Club)

1

2

2

4

GHT

7029

Gen ve Hücre Tedavisinde Araştırma*

(Research in Gene and Cell Therapy*)

2

6

5

7

GHT

7031

Seminer

(Seminar)

0

1

0

4

 

 

 

2.YARIYIL (BAHAR)

 

ZORUNLU DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

7902

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

7904

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

 

SEÇMELİ DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

GHT

7002

Bilimsel Proje Yazım Teknikleri

(Scientific Project Writing Techniques)

2

2

3

7

GHT

7004

Doku Kökenli Kök Hücreler

(Tissue Derived Stem Cells)

3

0

3

7

GHT

7006

Viral Olmayan Gen Aktarım Sistemleri

(Non-viral Gene Delivery Systems)

3

0

3

7

GHT

7008

Biyolojik/Biyoteknoloji-Kaynaklı/Biyobenzer Tıbbi Ürünlerin Kalitesi

(Quality of Biological/Biotechnology-Derived/Biosimilar Medicinal Products)

3

0

3

7

GHT

7010

Mast Hücreleri ve Mast Hücre-Hedefli Tedavi Stratejileri

(Mast Cells and Mast Cell-Targeted Therapeutic Strategies)

3

0

3

7

GHT

7012

Tıbbi Fizyoloji I

(Medical Physiology I)

3

0

3

7

GHT

7014

Kanserin Temel Özellikleri

(Hallmarks of Cancer)

3

0

3

7

GHT

7016

Üreme Genetiği

(Reprogenetics)

2

0

2

4

GHT

7018

Kalsiyum Sinyali Yolağı

(Calcium Signaling)

3

0

3

7

GHT

7020

Mikrobiyal Biyoteknoloji

(Microbial Biotechnology)

3

0

3

7

GHT

7022

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp

(Stem Cell and Regenerative Medicine)

3

0

3

7

GHT

7024

Biyoinformatik Uygulamaları-II

(Applications of Bioinformatics-II)

3

2

4

6

GHT

7026

Tıbbi Genetikte Klinik Vaka Sunumları

(Clinical Case Studies in Medical Genetics)

3

0

3

7

GHT

7028

Makale Değerlendirme Saati

(Journal Club)

1

2

2

4

GHT

7030

Gen ve Hücre Tedavisinde Araştırma*

(Research in Gene and Cell Therapy*)

2

6

5

7

GHT

7032

Seminer

Seminar

0

1

0

4

 

 

3.YARIYIL (GÜZ)

 

ZORUNLU DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

8901

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

8903

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

 

SEÇMELİ DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

GHT

8001

Pankreatik Adacıkların Yapı ve Fonksiyonları

(Structure and Functions of Pancreatic Islets)

3

0

3

7

GHT

8003

Kök Hücre Terapötik Uygulamaları (Therapeutic Applications of Stem Cells)

3

0

3

7

GHT

8005

Gen ve Hücre Tedavisinde Hedef Hastalıklar

(Target Diseases in Gene and Cell Therapy)

3

0

3

7

GHT

8007

İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri

(Advanced Therapy Medicinal Products)

3

0

3

7

GHT

8009

Pluripotent Kök Hücreler

(Pluripotent Stem Cells)

3

0

3

7

GHT

8011

Nörodejeneratif Hastalıklarda Nöroglia ve Mast Hücre Etkileşimi ve İlintili Tedavi Stratejiler

(Neuroglia-Mast Cell Interaction and Related Therapeutic Strategies in Neurodegenerative Diseases)

3

0

3

7

GHT

8013

Tıbbi Fizyoloji II

(Medical Physiology II)

3

0

3

7

GHT

8015

Proteinlerin Post-Translasyonel Modifikasyonları

(Post-Translational Modifications of Proteins)

3

0

3

7

GHT

8017

Biyoteknoloji Kaynaklı Tıbbi Ürünlerin ve Biyobenzerlerin Preklinik Gelişimi

(Preclinical Development of Biotechnology-Derived Medicinal Products and Biosimilars)

3

0

3

7

GHT

8019

Epigenetik

(Epigenetics)

3

0

3

7

GHT

8021

Radyoterapi

(Radiotherapy)

3

0

3

7

GHT

8023

Tıbbi Genetik ve Omik Teknolojileri

(Medical Genetics and Omics Technologies)

4

0

4

6

GHT

8025

Adacık Hücre ve Rejeneratif Tıp

(Islet Cell Replacement and Regenerative Therapy)

3

0

3

7

 

 

GHT

 

 

 

8027

Kanserde sinyal yolakları, ilgili tedaviler ve bunların direnç mekanizmaları

 (Cancer signaling pathways with their related therapies and resistance mechanisms)

3

0

3

7

GHT

8029

Makale Değerlendirme Saati

(Journal Club)

1

2

2

4

GHT

8031

 

Gen ve Hücre Tedavisinde Araştırma*

(Research in Gene and Cell Therapy*)

2

6

5

7

GHT

 8033

Seminer

(Seminar)

0

1

0

4

 

 

4.YARIYIL (BAHAR)

 

ZORUNLU DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

8902

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

8904

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

 

SEÇMELİ DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

GHT

8002

Pankreatik Adacıkların Gelişimi ve Hastalıklarla İlişkisi

(Development of Pancreatic Islets and Relation to Diseases)

3

0

3

7

GHT

8004

Gen ve Hücre Tedavisinde Klinik Uygulamalar

(Clinical Applications of Gene and Cell Therapy)

3

0

3

7

GHT

8006

Hücre ve Gen Tedavisi

(Cell and Gene Therapy)

3

0

3

7

GHT

8008

Biyoteknolojik/Biyolojik Ürünlerin İyi Üretim Uygulamaları

(Good Manufacturing Practice of Biotechnological/Biological Products)

3

0

3

7

GHT

8010

Kanser Hücresi ve Kanser Kök Hücresi Biyolojisi ve Terapötik Stratejiler

(Cancer Cell and Cancer Stem Cell Biology and Therapeutic Applications)

3

0

3

7

GHT

8012

Telomerler ve Telomeraz

(Telomers and Telomerase)

3

0

3

7

GHT

8014

Biyoteknoloji Kaynaklı Tıbbi Ürünlerin ve Biyobenzerlerin Klinik Gelişimi

(Clinical Development of Biotechnology-Derived Medicinal Products and Biosimilars)

3

0

3

7

GHT

8016

Pluripotent Kök Hücrelerin Araştırma veya Tedavi Amacıyla Kullanımı

(Pluripotent Stem Cells in Research and Therapy)

3

0

3

7

GHT

8018

Transplantasyon İmmünolojisi

(Transplantation Immunology)

3

0

3

7

GHT

8020

İmmün Gen ve Hücre Tedavisi

(Immune Gene and Cell Therapy)

3

0

3

7

GHT

8022

Klinik Bilimlerde Genomik

(Genomics in Clinical Sciences)

4

0

4

6

GHT

8024

Kanser Biyolojisi

(Cancer Biology)

3

0

3

7

GHT

8026

Makale Değerlendirme Saati

(Journal Club)

1

2

2

4

GHT

8028

Gen ve Hücre Tedavisinde Araştırma*

(Research in Gene and Cell Therapy*)

2

6

5

7

GHT

8030

Seminer

Seminar

0

1

0

4

 

 

5.YARIYIL (GÜZ)

 

ZORUNLU DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

9901

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

9903

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

SĞE

9905

Tez Çalışması

(Thesis)

0

0

0

21

 

 

6.YARIYIL (BAHAR)

 

ZORUNLU DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

9902

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

9904

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

SĞE

9906

Tez Çalışması

(Thesis)

0

0

0

21

 

 

7.YARIYIL (GÜZ)

 

ZORUNLU DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

9907

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

9909

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

SĞE

9911

Tez Çalışması

(Thesis)

0

0

0

21

 

 

8.YARIYIL (BAHAR)

 

ZORUNLU DERSLER

 

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

9908

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

9910

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

SĞE

9912

Tez Çalışması

(Thesis)

0

0

0

21

 

*Ders, tercihen danışman öğretim üyesi tarafından verilir.

 

- Öğrencilerin her bir yarıyıl için alabileceği derslerin toplamı 30 AKTS kredisidir. Devamsızlık nedeni ile tekrar alınan, yükseltme amaçlı olarak alınan veya önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine getirilmiş başarısız olunan dersler ile müfredatı dışından alınan dersler dahil, tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı ilgili yarıyıl için 45 AKTS kredi değerini geçemez. Müfredatı ve müfredatı dışından alınan fazla krediler için danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı gerekmektedir.

 

- Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği seçmeli derslerin toplam kredisinin en az yüzde yetmişini Üniversitede kayıtlı olduğu programdan almak zorundadır.

- Programda alınacak derslerle ilgili olarak, dersler seçilmeden önce, dersleri veren öğretim üyeleri ile görüşülmesi önerilmektedir.

 

 

Address

Akdeniz University Dumlupinar Boulevard 07058 Campus Antalya, TURKEY

Contact

Email: humangenetherapy@icloud.com
Phone: +90 242 227 4400/3897